Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Door het gebruik van technisch noodzakelijke cookies zorgen we ervoor dat alle belangrijke functies van deze website voor u beschikbaar zijn.

Door uw toestemming te geven, worden extra functies van onze website voor u beschikbaar, zoals het zoeken naar winkels, productvideo's en het delen van content met vrienden.

U kunt uw goedkeuring te allen tijde herroepen. Informatie hierover en meer vindt u in ons privacybeleid.

Ons privacybeleid

Algemene verkoopsvoorwaarden 1. De bestelling

  Als bestelbon geldt elk document (bestelbon, fax, brief, e-mail, online bestelling, elektronische bestelling, enz.) door de klant opgesteld of ondertekend. Iedere bestelbon geldt als definitieve verbintenis voor de koper. Indien de klant de bestelling weigert, na ingebrekestelling en een termijn van acht dagen, kan de verkoper naar eigen keuze ofwel de integrale uitvoering van de bestelling eisen, ofwel een schadevergoeding eisen van 30% van de som van de geweigerde bestelling.

 2. Leveringstermijn

  De afgesproken leveringstermijn kan, zelfs indien hij schriftelijk bevestigd werd, door de leverancier eenzijdig verlengd worden. De koper zal geen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding of de bestelling kunnen annuleren.

 3. Levering

  In principe worden de goederen overgedragen en aanvaard in de magazijnen van de verkoper. De vervoerskosten voor bestellingen onder de € 500 zijn ten laste van de klant. Ook bij verzending van de goederen op kosten van de leverancier, geschiedt de verzending op risico en verantwoordelijkheid van de klant.

 4. Prijs

  De aanduidingen in catalogi, website, prijslijsten en offertes, betreffende prijs, gewicht, afmeting, accessoires, kleur, enz. zijn slechts indicatief en kunnen de verkoper nooit binden .De prijzen en voorwaarden van een bestelling gelden eerst naar schriftelijke bevestiging door de leverancier. Alle taksen blijven steeds ten laste van de koper. Prijzen kunnen te allen tijde herzien worden bij prijsverhogingen opgelegd door de leveranciers van de verkoper, monetaire fluctuaties, gewijzigde douane reglementering, wijzigingen in btw-tarieven, invoering van bijzondere taksen, enz. en dit zonder dat de bestelling door de klant kan geannuleerd worden.

 5. Betaling

  In principe zijn alle facturen contant betaalbaar, zonder disconto, op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Al het geleverde materiaal blijft integraal eigendom van de verkoper tot na de volledige betaling van de goederen. Tot op de datum van betaling worden de goederen geacht uitgeleend te zijn aan de klant. Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag, kan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding van € 250 en daarnaast een nalatigheidinterest van 1% per aangevangen maand eisen. Eventuele gerechtskosten en incassokosten zijn volledig ten laste van de schuldenaar. De klant dient te weten dat hij zijn schulden enkel en alleen kan betalen door overschrijving op de bankrekening van de leverancier. Een betaling aan een personeelslid van Hama nv is niet rechtsgeldig, tenzij deze een geldige volmacht kan voorleggen.

 6. Verplichting

  Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, behoudt de leverancier zich het recht voor de verkoop als verbroken te beschouwen. Deze verbreking zal per aangetekend schrijven aan de koper kenbaar worden gemaakt. Indien de goederen reeds geleverd werden zal de verkoper de teruggave van de goederen kunnen eisen binnen de 8 dagen. In ieder geval behoudt de leverancier zich het recht voor een schadevergoeding te eisen van 30% van de totale waarde van de bestelling.

 7. Aanvaarding van de goederen

  De ontvangst van alle goederen, nieuw of hersteld, geldt als definitieve aanvaarding en goedkeuring. Iedere tekortkoming (levering niet conform aan de bestelling, foutieve facturatie, gebreken, enz.) dient binnen de 48 uur na de levering gemeld te worden, d.m.v. een aangetekend schrijven. Iedere opmerking die later toekomt zal geen rechtsgeldigheid hebben. Iedere facturatie (of debetnota) die gemaakt wordt door de klant om een foutieve facturatie (aantal, prijs, of andere) te corrigeren, is niet rechtsgeldig en dient als geprotesteerd te beschouwd te worden. Enkel indien een kredietnota wordt opgemaakt door Hama nv, kan de foutieve facturatie als (gedeeltelijk) aanvaard beschouwd worden. Ook het feit dat in het verleden anders gereageerd werd op een niet conform protest door de klant, geeft deze laatste geen rechten voor de toekomst. Eventuele gebreken aan de goederen zullen, binnen de perken van de legale waarborg, enkel en alleen aanleiding kunnen geven tot herstelling of vervanging van de goederen. De verkoper zal nooit verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de schade of intrestverlies, die de koper of een derde oploopt door de slechte werking van de verkochte producten.De waarborg op de geleverde producten, beperkt zich tot de waarborg die door de leverancier van de verkoper geboden wordt. In principe geldt een waarborg indien het product gebruikt wordt zoals voorgeschreven door de leverancier. Op lampen, batterijen en andere verbruiksgoederen geldt geen waarborg.

 8. Geschillen

  Er wordt bepaald dat onze verkoopsvoorwaarden de overhand hebben op deze van onze klanten. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van koophandel te Gent, afdeling Gent, te allen tijde bevoegd.